Línies generals del Pla de Formació Permanent 2012-2013Per al proper curs acadèmic 2012-2013 l'estructura de la Formació Permanent del Professorat es veurà sotmesa a diversos canvis. El motiu, com tots coneixem, és la manca de dotació econòmica, la qual obliga a fer un replantejament a fons, i mirar altres formes de poder-ho portar a terme sense que això suposi cap "despesa addicional" afegida. El concepte ve a dir que tots els treballadors públics, per tal de realitzar les tasques encomanades, representem una despesa "corrent", que podríem anomenar també despesa "prevista". Per tant, que no hi hagui "despesa addicional" significa que la formació haurà de ser assumida pel personal que l'administració educativa disposi en els seus òrgans i serveis diversos que la composen. O en altres paraules, la formació no tindrà associada cap tipus de despesa "extra" i l'hauran de portar a terme els diferents professionals dels Serveis Educatius, Serveis Territorials, ICE's, Serveis Centrals, ... com un element més del seu Pla de Treball.

Aquest fet suposarà que en els diversos Plans de Treball caldrà incorporar franges horàries per a la realització d'activitats d'assessorament (cursos de formació). No només per a l'assessorament, si no que també caldrà preveure una determinada franja de temps per a la seva preparació. Per la meva experiència com a formador penso que cada hora de formació pot suposar ben bé unes 2-3 hores de preparació, segons si es tracta d'un assessorament molt novedós o no, o si el formador ja ha fet algun assessorament similar amb anterioritat. Per tant, en termes pràctics, caldrà comptar cada hora real d'assessorament per quatre, a efectes del Pla de Treball (1+3). Vegem quins són els principals tipus d'assessoraments i qui seran els encarregats de portar-los a terme:

  • assessoraments relacionats amb l'IMPLEC (Pla d'Implus a la Lectura) i PLC (Pla Lector de Centre): els portaran a terme les persones referents en cada Servei Territorial sobre aquesta temàtica i els professionals del LIC (Serveis Educatius);
  • assessoraments en Competència Comunicativa i Competència Matemàtica: la realitzaran els professionals dels ICE's corresponents en cada zona, experts en aquestes dos Competències;
  • assessoraments (altres diferents a aquests dos primers): els realitzaran professionals que estiguin destinats en el propi centre educatiu (en el cas que hi hagi aquesta possibilitat), o professionals d'altres centres educatius (en cas que el centre receptor de la formació tingui possibilitat de córrer a càrrec de les despeses que se'n puguin derivar); si aquestes dos opcions no són viables, llavors l'assessorament pot ser assumit pel personal dels Serveis Territorials, Serveis Educatius (EAP, CRP, LIC) que tinguin disponibilitat i capacitat vers la temàtica en concret;
  • formació interna de centre (FIC): venen a ser el que anteriorment es coneixia com a Grups de Treball, on són els components del centre que s'autoformen entre ells, sense cap formador o assessor de referència, i on aniran descrivint bones pràctiques d'aula;
  • formació interna en xarxa (FIX): serà similar a la formació FIC però entre centres que àrees d'interès. Aquesta tipologia es desplegarà més endavant, quan ja es disposi d'un cert camí recorregut en la modalitat FIC.

El model és nou per a aquest curs acadèmic 2012-2013 i de moment no es tenen notícies sobre si hi haurà o no modificacions importants més endavant, tot i que segons es preveu, el marc econòmic a mitjà termini continuarà sent de pocs recursos econòmics. A més, sembla que una vegada realitzat el canvi de model, les modificacions futures hagin d'anar més en la via de millorar-lo o desplegar-lo encara més el model encetat, que no pas modificar-lo en excés. De tota manera, ja ho anirem veient. L'escenari macroeconòmic és molt canviant i en pocs dies es prenen moltes decisions que poden tenir forts efectes en el conjunt del sistema.Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons