Vés al contingut principal

Asumint el terme "competència"

En algunes ocasions utilitzo el blog per escriure idees o conceptes que vull retenir o interioritzar d'una forma més permanent. D'aquesta manera a més de fer-ne una certa difusió, el fet de treballar-ho i redactar-ho m'ajuda a retenir millor la idea. Aquest és el cas d'aquest post.

Llegint un article que hi ha en un monogràfic de “Cuadernos de Pedagogía” escrit per Carles Monereo i Juan Ignacio Pozo sobre Competències Bàsiques m'ha semblat interessant la definició que en fa.

Una competència és un conjunt de recursos potencials (saber què, saber com, saber quant i per què) que té una persona per a enfrontar-se a problemes propis de l'escenari social en el qual es desenvolupa.

No ho hem de confondre amb el terme “habilitat”. Es diferencien en que l'habilitat és la capacitat de ser realment eficient en una tasca determinada i concreta, mentre que la competència és la potencialitat de ser-ho donades determinades condicions. És ser capaç d'afrontar a partir de les habilitats adquirides, noves tasques o reptes que suposin anar més enllà d'allò que s'ha aprés.

En aquest article es fa encara un anàlisi més detallat i es parla de funcions, habilitats, estratègies i competències. A veure si me'n surto posant un exemple en el camp de la docència ....

  • Funcions: la funció de tot els docents és la d'educar i preparar els ciutadans del dia de demà per tal que siguin capaços de desenvolupar-se personalment, laboralment i socialment en un món canviant i complex.

  • Habilitats: per tal d'exercir aquestes funcions cadascú desenvolupa un conjunt d'habilitats, com tenir dots comunicatives, capacitat assertiva, intel·ligència emocional... que li permeten connectar de forma més directa o no amb les persones, i que per tant, poder desenvolupar la seva funcio (educativa) d'una manera més o menys eficaç. Quasi sempre les habilitats es van adquirint amb el desenvolupament personal.

  • Estratègies: corresponen al conjunt de mecanismes que s'activen en el moment d'enfrontar-se a una situació especial, com per exemple, una baixada de l'interès dels alumnes envers la matèria. Les estratègies comporten un grau més elevat de sofisticació cognitiva i normalment s'aprenen (cursos de formació, per exemple), ja que cal llegir el context en que s'està produint cada situació i en funció d'aquest activar els coneixements que ens permetin resoldre-la de forma més satisfactòria. Cal decidir què fer, quan fer-ho, com fer-ho o per què fer-ho.

  • Competències: les competències comporten resoldre problemes de certa complexitat encadenant una sèrie d'estratègies de forma coordinada. Seguint en l'exemple didàctic podríem citar el cas en que un professor s'enfronta a alumnes amb necessitats educatives especials, on, ser competent implicarà ser capaç d'adaptar el discurs i les activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació, a les característiques particulars de cadascun d'ells. En aquest cas, aquesta situació, no es pot solucionar amb una única estratègia, si no que demanda l'acció coordinada de diverses estratègies que, totes juntes, conformaran una competència de l'àmbit docent (podem en aquest cas que el docent en particular és competent).

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Esquema del Projecte Educatiu de Centre (mapejat)

Durant el passat curs 10-11 he estat rellegint el DECRET 102/2010 d'autonomia dels centres educatius, intentant esbrinar què s'hi deia en referència al Projecte Educatiu de Centre. La nova normativa que acompanya el desplegament de la LEC (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/) introdueix canvis importants pel que fa a a l'estructura del sistema educatiu, i un dels punts importants i en el que els centres primer s'hi hauran de posar, és el que fa referència a l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre.
És en el Capítol 1 del citat DECRET on s'hi fa referència a aquest punt. En el nou marc, el PEC esdevé el DOCUMENT que aglutina el conjunt de documentació bàsica de centre. Cal remarcar que hi ha certs punts "interpretables" pel que fa al seu contingut i estructura bàsica, i el cert és que encara són diverses les opinions dels experts al respecte. De tota manera, a mode de resum, s'adjunta un mapa conceptual amb els punts més destacats.

E…

Arriba la competència digital docent #CDD

Fa temps que es parla de les competències que han de tenir els treballadors en el context actual, dominat per la tecnologia i l'accés a la informació. Més concretament, dins de l'àmbit de l'ensenyament, sembla clar que si hem de preparar els nostres estudiants per al món de demà (a uns vuit o deu anys vista) una de les competències que els hem de dotar és la competència digital. No sabem com serà el món del futur, ni quines seran les professions que s'estilaran, però està clar que d'una manera o una altra, les pantalles, la informació i internet hi seran molt presents. Fa uns mesos el Departament d'Ensenyament va presentar els documents referents al desenvolupament de la Competència Digital de l'alumnat.

Ara bé, per tal de fer alumnes digitalment competents, cal que també els professors ho siguin. I aquí està la novetat d'aquests dies. El passat dia 6 de juliol es va presentar l'informe interdepartamental de la competència digital docent, que traça …

Aire renovat en el món educatiu: escolanova21

S'ha alçat el teló d'un nou escenari educatiu!! Potser sóc massa agosarat utilitzant aquesta expressió, però em fa la sensació que el Projecte Escolanova21 (http://www.escolanova21.cat) ha arribat per a quedar-se i canviar les practiques educatives i l'organització dels centres. I per extensió, el sistema educatiu.
Hem passat un període de temps (d'una certa sequera de propostes) on un podia assistir a jornades, conferències, xerrades, ..., en les que es mostraven experiències centrades en un canvi de metodologia, però que molt sovint estaven limitades a una aula o a un professor en concret, i més darrerament hem conegut d'algun centre que de forma integral ha iniciat processos de transformació metodològica. Aquests professors i centres innovadors han tirat endavant aquestes pràctiques prenent decisions arriscades i fent de funambulistes sobre el fil del marc legal educatiu. Cal reconèixer la seva valentia i la seva força per a impulsar el canvi portes endins, amb…